పరీక్ష పరికరం

డాలియన్ టెస్ట్ స్టేషన్
కాఠిన్యం పరీక్ష
శబ్దం మరియు కంపన పరీక్ష
ప్రెజర్ గేజ్
PT పరీక్ష
షెన్యాంగ్ టెస్ట్ స్టేషన్
షిజియాజువాంగ్ టెస్ట్ స్టేషన్
స్పెక్ట్రోమీటర్
ఉష్ణోగ్రత పరీక్ష
అల్ట్రాసోనిక్ లోపం గుర్తింపు
XRF స్పెక్ట్రోమీటర్
3D స్కానర్